top of page

חוות דעת שניה  :

קיבלת המלצה לניתוח והחששות רבים? האם זו הבחירה הראשונה והנכונה לטיפול? האם הוצגו בפנייך כל האלטרנטיבות?

ההחלטה על ביצוע ניתוח היא החלטה משמעותית. הפקדת גופך בידי הרופא המנתח והרופא המרדים תוך איבוד שליטה מוחלט דורשת אמון רב ברופא ואומץ לב.

במידה וקיים ספק בהחלטתך יש מקום לקבלת חוות דעת שנייה.

ניתן לפנות לדר' שטוקהיים לחוות דעת נוספת בשלל החלטות חשובות. דר' שטוקהיים יסקור את כל המידע הרלבנטי במידת הצורך יבדוק אותך ויפנה לבדיקות עזר נוספות ובסוף התהליך ינתח את מצבך ואת האפשרויות הטיפוליות תוך התייחסות נאותה לתהליך האבחון וההחלטות שעברת עד עתה ובמטרה להקנות לך כלים נוספים לקבלת החלטה חשובה זו.

חוות דעת שניה גניקולוג
bottom of page